Støtte til personer i beskæftigelse

Skrevet af Leif Petersen, teknologi og vejledning, Hovedstadens Ordblindeskole

 

Hvem kan få støtte?

Læse- og skrivesvage, der er i job, herunder også selvstændige. Samt ledige og personer i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 

Hvad er formålet?

At give personer med handicap kompensation for handicappet, således at disse personer bliver ligestillet med personer uden handicap og dermed får samme muligheder for erhvervsudøvelse.

 

Hvem administrerer støtten

Kommunernes jobcentre

 

Hvad kan du få?

Der kan ydes tilskud til:

  • - hjælpemidler (arbejdsredskaber)
  • - undervisningsmaterialer og
  • - mindre arbejdspladsindretninger

Hjælpemidler til ordblinde er typisk læse- og skrivestøttende programmer og redskaber.

 

Hvor skal du henvende dig?

Jobcenteret i den kommune, som du bor i.

 

Er der et ansøgningsskema?

Ja, det kan hentes på www.bmhandicap.dk under menupunktet ”Blanketter”. Det kan også fås ved henvendelse til Jobcenteret.

 

Det udfyldte ansøgningsskema sendes til Jobcenteret sammen med dokumentation for læse- og skrivevanskelighederne (ordblindhed) og en beskrivelse af det, der søges om.

 

Ansøgningsskemaet skal underskrives af dig selv og af din chef eller afdelingsleder med en kort begrundelse. Det er uden udgift for din arbejdsplads, at du søger og får bevilget hjælpemidler.

 


 

 

Godt at vide

I alle jobcentre er der såkaldte nøglepersoner, hvis opgave det er at være grundigt inde i lovgivningen og være parate til at hjælpe, så borgerne får den rigtige og relevante vejledning og støtte. Oversigten over jobcentrenes nøglepersoner findes på www.bmhandicap.dk under menupunktet Nøglepersoner på handicapområdet. Her kan du finde nøglepersonen i dit jobcenter.


I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med yderligere afklaring vedr. behovet eller det nødvendige hjælpemiddel. Det er så Jobcentrets opgave at sørge for indhentning af nødvendig, yderligere dokumentation.

 

Nyttige links

Lovbekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 76 og § 100

Specialfunktionen Job & Handicap

Vidste du?

  • Det er 3 gange hurtigere at tale i forhold til at taste
  • Du kan opnå 95-98% korrekt genkendelse
  • Du kan smide mus og tastatur væk

Køb Dictus online ...

 

og kom straks i gang med talegenkendelse!