Unge under Ungdomsuddannelse

Skrevet af Leif Petersen, teknologi og vejledning, Hovedstadens Ordblindeskole

 

Hvem kan få?

Elever på følgende ungdomsuddannelser er berettiget til støtte:


 • - Erhvervsuddannelser på tekniske skoler og handelsskoler
 • - SOSU (social- og sundhedsuddannelserne)
 • - PGU (pædagogisk grunduddannelse)
 • - Gymnasiale uddannelser (HTX. HHX. alment gymnasium samt HF (fuld og enkeltfag)
 • - Landbrugets grunduddannelse (uddannelsen til faglært landmand)

 

Hvad er formålet?

Specialpædagogisk støtte (SPS) skal sikre, at elever med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sidestillede vanskeligheder kan gennemføre en ungdomsuddannelse på lige fod med andre.

Elever med læse-/skrivevanskeligheder kan på den måde få hjælp til at gennemføre en uddannelse som ellers ville meget svær eller umulig at gennemføre uden støtte.

 

Hvem administrerer støtten?

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet administrerer støtteordningerne til uddannelser som er SU-berettigede.

 

Hvad kan du få?

Der kan være mange forskellige årsager til læse-/skrivevanskelighederne: koncentrationsbesvær, hukommelsesproblemer, en rodet skolegang, generelle indlæringsvanskeligheder eller ordblindhed.Afhængigt af årsagen til læse-/skrivevanskelighederne findes der forskellige støtteformer. De mest almindelige er:

 • - It-startpakke, der primært gives som støtte til ordblinde elever
 • - Studiestøttetimer
 • - Særligt tilrettelagt studiemateriale

Hvor skal du henvende dig?

Støtten skal søges via skolen og studievejlederne. Alle skoler har mindst en person, der har med specialpædagogisk støtte (SPS) at gøre.

 

Er der et ansøgningsskema?

Nej. Du søger din skole om støtte. Du skal kontakte din studievejleder (eller SPS-ansvarlige) på dit uddannelsessted for at søge om specialpædagogisk støtte. Hos studievejlederen skal du udfylde en såkaldt ”Bemyndigelseserklæring”, om at du er elev på den pågældende uddannelse, og at du har et støttebehov.

Hvis du har dokumentation for dine læse- og skrivevanskeligheder, skal du tage den med til samtalen.

Hos studievejlederen taler I derfor om, hvilke vanskeligheder du oplever i forbindelse med din uddannelse, og hvilke krav der stilles til elever på den uddannelse, du tager. I skal beskrive nogle forslag til støtte, som kan afhjælpe vanskelighederne.

 

Inden du taler med din studievejleder, kan du derfor tænke over:

 • - Hvad du ikke kan i det daglige på uddannelsen
 • - Hvorfor du tror, at du ikke kan det
 • - Hvilken støtte, der vil bringe dig i stand til at gennemføre uddannelsen

Godt at vide

Alle skoler med en SU-berettiget ungdomsuddannelse er forpligtet til at have en SPS-vejleder. Så spørg efter SPS-vejlederen. I sidste ende er det skolens leder, der er ansvarlig for, at du får den rigtige støtte. Så hvis alt andet går galt, skal du (eller dine forældre) kontakte skolelederen.

 

Det er vigtigt, at eleven og forældrene allerede ved ansøgning om optagelse på uddannelsen gør opmærksom på det eventuelle behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen.

 

Dokumentation på læse-/skrivevanskelighederne fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) eller andre fagpersoner/-institutioner er vigtig i det omfang den findes.
 

Dermed forbedres muligheden for, at støtten er klar ved uddannelsens begyndelse. Støtten kan søges allerede, når der er tilsagn om optagelse på uddannelsen.

 

Har du ikke dokumentation på dine læse- og skrivevanskeligheder, er det skolens opgave at undersøge det. Undervisningsministeriet stiller en særlig test til rådighed for skolerne. Det er en elektronisk test, der varer ca. 30 min. og som du skal gennemføre via en computer på skolen.

 

Nyttige Links

www.spsu.dk
Gå i menuen ind under den ungdomsuddannelse, som er aktuel for dig.

Vidste du?


 • - Det er 3 gange hurtigere at tale i forhold til at taste
 • - Du kan opnå 95-98% korrekt genkendelse
 • - Du kan smide mus og tastatur væk

Køb Dictus online ...

 

og kom straks i gang med talegenkendelse!